KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ” (“Kurum”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kurumumuz; çalışanlarının, müşterinin(katılımcı), müşteri çalışanları ve çalıştıkları kişilerin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının, ziyaretçilerinin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile onların asistanlarının kişisel verilerini;

 • Kurumumuz tarafından sunulan elektrik, doğal gaz, su dağıtım, atık su arıtma, saha bakım temizlik, sağlık, itfaiye, çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak üretim yapılması için danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve laboratuvar hizmetleri, enerji ve bakım, haberleşme gibi hizmetler ile inşaat ve üretim ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerimiz çerçevesinde talep etmiş olduğumuz zorunlu bilgiler aracılığıyla,
 • Kurumumuz internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla,
 • Alt yapı ve diğer hizmetlerimizle ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Kurumumuz ile ticari ilişki kurmak (iş sözleşmesi, satın alın sözleşmesi, satış sözleşmesi v.b), iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla,
 • Kurumumuz tarafından düzenlenen etkinlik ve eğitimlerin planlanması, sürdürülebilmesi ve kaydedilmesi süreçlerinin yürütülmesi sırasında,
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden, kurum politikasına ve yasal düzenlemelere uygun olarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.
 II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
 Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü” tarafından yukarıda detaylı olarak bahsedilen süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
Kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedüründen ulaşabileceğiniz gibi ilgili kişi gruplarına ve veri işleme süreçlerine ait detaylı olarak hazırlanmış olan aydınlatma metinlerinde de görebilirsiniz.
 
III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talebi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurumumuz tarafından yürütülen teknik ve idari operasyonlar, Kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Kurumumuzun faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimize, yasal zorunlulukları yerine getirilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı  bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedüründen ulaşabilirsiniz.
 
IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
 Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,Kişi Başvuru Formunu kullanarak, tarif edilen yönetimi izleyerek iletebilirsiniz. Kurumumuz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.