Hizmet Şartlarımız
Numune Koruma Talimatı
Analiz Talep Formu

Su –Atıksu-Proses Suyu-Yüzeysel Su  Analizleri

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumunda akredite olup  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,  Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği,  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği  çerçevesinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Yönetmelikler kapsamında   Çevre İzni, İç İzleme, Arıtma Tesisleri Performans Testleri, Proje Onay  Testleri ve Sürekli Atıksu izleme Sistemi (SAİS) ölçümleri ve numune alımları yapılmaktadır.

Parametreler
 • pH
 • İletkenlik
 • Tuzluluk
 • Sıcaklık Tayini
 • Çözünmüş Oksijen
 • Renk
 • Alkalinite
 • Asidite
 • Bulanıklık
 • Sertlik
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)
 • Toplam Çözünmüş Madde
 • Askıda Katı Madde (AKM)
 • Çökebilir Katı Madde
 • Yağ ve Gres
 • Hidrokarbonlar Yağ İndeksi
 • Amonyum/Amonyum Azotu
 • Toplam Kjeldahl Azotu
 • Nitrit/Nitrit Azotu
 • Nitrat/Nitrat Azotu
 • Toplam Azot
 • Fosfat/Fosfat Fosforu
 • Toplam Fosfor
 • Sülfür
 • Serbest Kükürt
 • Sülfit
 • Sülfat
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS)
 • Klorür
 • Florür
 • Krom (VI)
 • Serbest Klor
 • Bakiye Klor
 • Toplam Klor
 • Serbest Klor
 • Aktif Klor
 • Toplam Siyanür
 • Serbest Siyanür
 • Fenol
 • Toplam Organik Karbon
 • Çözünmüş Organik Karbon
 • Ağır Metaller 
 • Permanganat İndeksi
 • Mikrobiyolojik Analizler
 • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
 • Atık Sulardan Numune Alma